Logo

Космајска 25, Београд

Добродошли!

Упис деце уз субвенцију током целе године! Не чекајте конкурс, јавите се!

☎ 011/420-6240; 064/216-88-30; 064/303-22-47 

Вртић Чаробни кутак, Космајска 25, Београд

Добродошли!

Упис деце уз субвенцију током целе године! Не чекајте конкурс, јавите се!

☎ 011/420-6240; 064/216-88-30; 064/303-22-47

О НАМА


“Чаробни кутак” је верификована предшколска установа – вртић који је замишљен као место где ће сва деца радо долазити и заједно са својим вршњацима учити, расти, играти се… Почели смо са радом у марту 2006. са великим амбицијама и озбиљним плановима да заједно са сарадницима обезбедимо највиши ниво васпитања, бриге и неге за свако дете.

Сваког радног дана од 7 до 18 часова у вртићу су организоване разне активности које подстичу креативност, правилан и здрав развој, те откривање талената деце од 1 до 7 година. То подразумева стваралачке и психолошке радионице, школу глуме, енглеског језика, затим ритмику, драмске радионице, спортске активности, као и услуге педијатра, психолога, педагога, логопеда, стоматолога… У додатне активности спадају излети, посете зоолошком врту, позориштима и биоскопима.

Посебан квалитет представља рад у малим групама и посебан приступ сваком детету. Програм васпитно – образовног рада нашег вртића одобрен је од стране Министарства просвете.

Према жељи родитеља организујемо целодневни или полудневни боравак током којег обезбеђујемо доручак, ручак и две ужине. Наравно, после ручка је време за спавање или друге активности.

Надамо се да смо успели да Вас заинтересујемо, а онда остаје да Вас у све ово и уверимо кроз рад са Вашом децом. Ми не заборављамо да су она Ваше највеће благо.

СУБВЕНЦИЈА


Поштовани родитељи,

Није потребно да чекате конкурс да бисте уписали дете у “Чаробни кутак” уз субвенцију Града Београда. Овим путем Вас обавештавамо о поступку остваривања права на месечну накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи (СУБВЕНЦИЈА)

Потребно је доставити:

1) ОЧИТАНЕ ЛИЧНЕ КАРТЕ ОБА РОДИТЕЉA (или копије уколико нису са чипом) како бисмо припремили Уговор између Вас и нас као Предшколске установе Чаробни кутак

2) Потврду предшколске установе чији је оснивач Град Београд да дете није уписано због недовољних капацитета (тзв. „ОДБИЈЕНИЦА“ из државног вртића)

Ми ћемо за Вас попунити ЗАХТЕВ за остваривање права на накнаду укупних трошкова боравка у предшколској установи који ће потписати родитељ који је наведен на одбијеници и предати у Градски секретаријат за образовање и дечју заштиту.

И то је све!

ДОБРОДОШЛИ!

ГАЛЕРИЈА


ВИДЕО ГАЛЕРИЈА


  

КОНТАКТ


Космајска 25, Београд

☎ 011/420-6240; 064/216-88-30; 064/303-22-47

7:00 – 18:00 часова

На основу Закона о основама система образовања и васпитања и Статута приватне Предшколске установе “Чаробни кутак“, Космајска 25, Београд

 

РА С П И С У Ј Е   С Е

КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРА

Предшколске установе „Чаробни кутак, Космајска 25, Београд

 

Кандидат треба:

1. Да има стечено више или високо образовање на студијама првог степена (основне струковне и академске студије) или одговарајуће више образовање – васпитач (доказује се приликом пријављивања);

2. Да има физичку, психичку и здравствену способност за рад са децом;

3. Да има најмање 5 година рада на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања (доказује се приликом пријављивања);

4. Да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказује се приликом пријављивања).

5. Да има држављанство Републике Србије (доказује се приликом пријављивања).

Уз пријаву на конкурс, кандидат за директора Установе подноси доказе о испуњености услова за директора наведене у конкурсу, радну биографију и план развоја и унапређивања рада Установе.

Пријаве доставити на адресу  Космајска 25, Београд, Предшколска установа „Чаробни кутак“ или на електронску адресу: vrtic@carobnikutak.rs.

Рок за пријављивање је осам дана од дана објављивања конкурса. Рок за доношење одлуке је 15 дана од затварања конкурса.

Београд, 12.9.2019. године